Stadgar 

§1 Föreningens namn

Föreningens namn är Tango Nuestro Härnösand. 

§2 Verksamhet

Föreningen, som är religiöst och politiskt obunden, är en dansförening, som på ideell grund skall verka för att sprida intresset för argentinsk tango, dess kultur och utövning i Härnösand med omnejd. 

§3 Medlemskap

Var och en som respekterar och stödjer föreningens målsättning och erlägger medlemsavgift, äger rätt att vara medlem. 

§4 Medlemsavgift

Medlemsavgift fastställes av årsmötet. 

§5 Årsmöte

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet, på vilken varje medlem har en röst. Förutom stadgeenlig kallelse till årsmötet skall föreningens styrelse kalla till extra årsmöte om 2/3 av medlemmarna eller föreningens revisor så begär. Före­ningens styrelse har därutöver rätt att kalla till extra årsmöte genom eget beslut. Kallelse, med angivande av tid, plats och motiv för årsmöte, skall till­sändas medlemmarna senast en månad före möte. Eventuella förslag skall vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före årsmötet. Senast den sista april varje år skall årsmöte hållas för att behandla följande ärenden:

 • Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare
 • Upprättande av röstlängd
 • Prövande om årsmötet behörigen sammankallats
 • Fastställande av dagordning
 • Föredragande av verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning och
  revisionsberättelse
 • Beslut om
  - fastställande av verksamhetsberättelse
  - fastställande av resultat- och balansräkning
  - ansvarsfrihet åt styrelseledamöter
 • Inkomna förslag samt styrelsens yttrande över dessa
 • Verksamhetsplan – inriktning
 • Fastställande av medlemsavgift
 • Val av föreningens ordförande samt övriga styrelseledamöter och revisorer
 • Val av valberedning bestående av två ledamöter och en suppleant
 • Övriga ärenden som årsmötet har att besluta om

§6 Styrelse

Förvaltningen av föreningen handhas av styrelsen, som skall bestå av fem leda­möter och suppleanter. Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess in­tressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens väg­nar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen skall verkställa av års­mötet fatta­de beslut, handha föreningens ekonomi och föra räkenskaper samt avge årsbok­slut till årsmötet för det senaste räkenskapsåret.

Styrelsen utser inom sig firmatecknare och fördelar styrelsens arbetsuppgifter på styrelseledamöterna. Mandattiden för ordförande är ett år och för övriga ledamö­ter och suppleanter två år. Första gången val äger rum skall dock två ledamöter och en suppleant väljas för ett år. Styrelsen är beslutsmässig då - efter kallelse till samtliga ledamöter - minst tre ledamöter är närvarande. 

§7 Revision

För granskning av föreningens räkenskaper utses en revisor och en revisors­supp­leant, vardera på ett år. 

§8 Verksamhetssår/räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår/räkenskapsår skall vara kalenderår. 

§9 Stadgeändring

Beslut om förändring av föreningens stadgar fattas av årsmöte med 2/3 majo­ritet. Senast tre veckor före årsmöte skall förslag om stadgeändring vara med­lem­marna tillhanda. 

§10 Upphörande av förening

Beslut om upphörande av föreningen beslutas av årsmöte med 2/3 majoritet. Se­nast tre veckor före årsmöte skall förslag om upphörande av föreningen vara sty­relsen tillhanda, vilken skall avge ett utlåtande om förslaget till årsmötet. Om fö­re­ningen upphör skall samtliga tillgångar tillfalla Härnösands kommuns Kultur­stipendium för stipendiater inom dansens område.